Franz Ziegelbäck

/Franz Ziegelbäck
Franz Ziegelbäck 2023-01-09T07:28:41+00:00

Franz Ziegelbäck

Landstraße 25
4652 Steinerkirchen
+43 (0)7241 25 39
franz.vbz@gmx.at

GISA Zahl: 17446235

proMakler-Mitglied seit: 2016

Mein Büro

Franz Ziegelbäck

Landstraße 25
4652 Steinerkirchen
+43 (0)7241 25 39
franz.vbz@gmx.at

GISA Zahl: 17446235

Das Team

Jane Doe
Jane DoeAssistent
Jane Doe
Jane DoeAssistent
Jane Doe
Jane DoeAssistent